Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

A gyerekmania.hu általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Kepes Katinka (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett gyerekmania.hu online szolgáltatási oldalon (http://gyerekmania.hu) (továbbiakban: gyerekmania.hu) elérhető online megjelenési, hirdetési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://gyerekmania.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://gyerekmania.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

Dokumentumban megnevezett címek

Szolgáltató – gyerekmania.hu weboldal tulajdonosa

Partner – gyerekmania.hu weboldalon saját cégét bemutató ügyfél

Felhasználó – weboldalra érkező, esetleg regisztráló magánszemély

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Kepes Katinka magánszemély.

A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Csongor utca 24.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@eskuvomania.hu

Adószáma: 72780547-1-10

Telefon: +36 70 953 2514 vagy +36 30 193 5996

A szerződés nyelve: magyar

 

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató Partnerei szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

A jelen ÁSZF hatálya valamennyi érintettre (Szolgáltató, Partner, Felhasználó) kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, Partnereket, azok minden képviselőjét, jogutódját vagy engedményezettjét.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2018. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók és Partnerek előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók és Partnerek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Partnerek a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

Általános rendelkezések

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, illetve, hogy a tartalmak csupán tájékoztató jellegűek – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a teljes weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott, közzétett, vagy megküldött tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (pl. Partnerek) töltöttek fel/vagy harmadik személy megbízásából a Szolgáltató tölt fel a Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Partnerek által elhelyezett tartalmak, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben.

A Partner fenntartja a jogot, hogy adatlapjának tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. 

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 

Felelősségek

A gyerekmania.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a gyerekmania.hu-n közzétett, nem tőle származó tartalmakkal, hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal, egyéb ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. 

Szolgáltató minden erősfeszítést megtesz a weboldalon található cégek, vállalkozások által megadott adatok, tartalmak pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége. 

Szolgáltató az online szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Partnerek által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Partnert terheli a felelősség. A partner profilok, ajánlatok tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért, stb. kizárólag a Partner felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. 

Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség. 

A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. 

Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja. 

A Partnerek által a weboldalra feltöltött tartalmat Szolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja. 

Amennyiben a weboldalon a Partner által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Partner az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel. 

A Partner köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmakat sem, amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak. 

A Partner köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Partnerre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata. 

A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést.  

Partner felel azért, hogy a Szolgáltató oldalán megjelenített árak, akciók, csomagok, szolgáltatások, kedvezmények, stb. elérhetők és igénybe vehetők. Szolgáltató nem felel a téves, hibás tartalomért és a Partner további magatartásáért. 

Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tartalma elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a tartalma mellett elhelyezett reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.  Más tartalom ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Partner nem kifogásolhatja, igényt a tartalom közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.   

Szolgáltató kizárja felelősségét azért, ha Felhasználó valamilyen terméket és szolgáltatást nem talált meg a Partner aloldalán. Ilyen károk esetén Szolgáltató kizárja a felelősségét.

 

A Szolgáltatás díjai

A weboldal szolgáltatása a Felhasználók számára ingyenes. 

A weboldalra regisztráló és szerződő Partnereknek a megjelenésért díjat kell fizetniük, melyet a Díjtáblázat részletez.

 

Szolgáltatás megtagadása 

A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.  

 

Szerzői Jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az eskuvomania.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

Miután a gyerekmania.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a gyerekmania.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

A gyerekmania.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. 

Tilos továbbá a gyerekmania.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a gyerekmania.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő). 

A gyerekmania.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

Partnerek a regisztrációjukkal kifejezetten elfogadják, és felhasználási jogot adnak a Felhasználóknak, hogy 

  • a termékeik és szolgáltatásaik képét, audiovizuális tartalmaikat a Felhasználók megosszák a közösségi oldalakon.
  • egy-egy termék vagy szolgáltatás képét a fiókjukban rögzítsék, így hiába törli a Partner az adott tartalmat a saját fiókjából, a Felhasználóknál még elérhető marad. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 30.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a gyerekmania.hu forráskódját (mint szerzői jogi művet) a Szolgáltató megalkotásától kezdve közjegyzői letétbe helyezte, így a letét teljesen bizonyítja, hogy a gyerekmania.hu szerzői jogi mű a Szolgáltató kizárólagos tulajdona.

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy értesülj aktualitásainkról a legfontosabb információkról.